Desktop

Card image cap

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Phiên bản: Desktop

Kích thước: 1000x200px

Dung lượng: 150kb

Trang áp dụng: Trang chuyên mục và trang bài viết

Card image cap

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Phiên bản: Desktop

Kích thước: 600x500px

Dung lượng: 150kb

Trang áp dụng: Trang chuyên mục và trang bài viết

Card image cap

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Phiên bản: Desktop

Kích thước: 300x300px

Dung lượng: 200kb

Trang áp dụng: Trang chuyên mục và trang bài viết